Huishoudelijk reglement

▄ ▄ ▄

Artikel 1.

Jaarlijkse leden vergadering

Een maal per jaar is er een algemene vergadering voor alle leden. Daar worden de jaarcijfers besproken en wordt de eventuele wisseling van bestuurslid (leden) bekend gemaakt.

Het jaarprogramma wordt in december voor één jaar vastgesteld en in de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 2.

Verenigings-avond

De vereniging heeft minimaal 10 x per jaar een bijeenkomst, meestal de eerste vrijdag van de maand.

De leden kunnen tijdens de bijeenkomst ideeën voor een avond kenbaar maken aan de voorzitter dan wel een bestuurslid.

In principe start de avond om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. De zaal is om 19.30 open.

Iedereen wordt verzocht een vuilniszak / dan wel de werkbak mee te nemen. Op doeavonden, boombesprekingen e.d. wordt van de leden verwacht dat zij eigen bonsai en gereedschap meebrengen. Het werken aan en praten over bonsai is een van onze doelstelling.

Na afloop van de avond, is iedereen verplicht zijn/haar eigen afval op te ruimen, de vloer te vegen en samen de tafels en stoelen weer terug te zetten zodat de ruimte weer schoon en leeg is.

Artikel 3.

Bibliotheek

Er zijn diverse boeken met betrekking tot bonsai te leen. De boeken worden per maand uitgeleend tegen een vastgesteld bedrag van 1 euro per maand. Uitlenen kan voor maximum  6 maanden. Indien het boek de volgende verenigingsavond niet terug gebracht is dient voor ieder volgende maand 1 euro betaald te worden.

Artikel 4.

Winkel

Er worden tegen gereduceerde prijzen diverse bonsai artikelen, tijdens de verenigingsavond te koop aangeboden. In principe mogen alleen leden daar inkopen doen tegen contante betaling. De netto opbrengst is voor de bonsaivereniging en zal besteed worden aan verenigingsactiviteiten.

Niet leden krijgen geen korting, zij kunnen kopen tegen de normale geldende verkoopprijs.

Artikel 5.

Contributie

De door de leden verschuldigde jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door bestuursleden.      

Indien een aspirant lid zich in de loop van het jaar aanmeldt dan betaald hij/zij naar rato.

De contributie dient vóór 31 januari te zijn voldaan. De leden dienen zich schriftelijk vóór 1 december af te melden bij het secretariaat.

Wanneer een lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse contributie in het geheel verschuldigd.

Artikel 6.

Kascontrole

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats. Minimaal 2 verenigingsleden worden gevraagd de boekhouding te controleren. De uitkomst wordt in de algemene leden vergadering besproken.

Artikel 7.

Algemeen

De complete statuten en het algemene huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de verenigingsavond.

▄ ▄ ▄